!Fresh [x64] Kung Fu Z +5 v1.8.0 [God Mode and One Shot Kill]