stručni saveti

SAVETI I PREPORUKE ZA ODGOJ ZDRAVE I LEPE PRASADI

Prasad na sisi: Početi davati EnergoPIG već od 7. dana prasadima, 3-4 puta dnevno, po malo (po pola šake), kako bi prasad osetila miris hrane i navikavala se na čvrstu hranu. Kada počne konzumacija hrane, prasadima davati veću količinu hrane. Posude sa hranom treba da su dostupne prasadima 24 sata dnevno. Ove posude je najbolje je postaviti u prostor gde su prasad, tako da krmača nema pristup.

Voda.Posudu sa vodom postaviti u blizini posude sa hranom i obezbediti da stalno imaju svežu vodu na raspolaganju.

Temperatura. Prasadima na sisi treba obezbediti toplu sredinu kako ne bi trošili energiju na zagrevanje nego da mogu sve da iskoriste za telesni razvoj. Prilikom rođenja bi temperatura trebala da je 350C. Najbolje je da im se obezbediti sijalica koja će da ih greje.

Raspoređivanje prasadi: Prasad ravnomerno rasporediti na sise krmača, tako da se svaka koristi, jer će tako biti najveća proizvodnja mleka. Kod nazimica je naročito važno ovako da se radi jer nisu sve sise razvijene. Kod krmače koje imaju manji broj prasadi treba prebaciti prasad iz legala gde ima više prasadi. Bitno je da su prasad sličnog uzrasta, maksimalno 2 dana razlike u starosti. Na ovaj način će se krmačino mleko iskoristiti na najbolji način i dobiće se najveći stepen prirasta i preživljavanja prasadi.

Kontrola težine: Kontrolisati telesnu masu prasadi prilikom rođenja. Poželjno je da telesna masa prasadi bude oko 1500 g. Od prasadi koja su ispod 1200g mogu se očekivati slabiji rezultati, a prasad ispod 1000g telesne mase slabije preživljavaju.

Zdravstvena zaštita: Preparate gvožđa dati prasadima najkasnije 3. dana posle prašenja. Njihove zalihe od rođenja se potroše do ovog perioda, a količina gvožđa koju dobijaju od krmače putem mleka, nije dovoljna. Danas već postoje preparati gvožđa koji se daju rasadima da konzumiraju nekoliko dana pa se u tom slučaju ne moraju davati ovi preparati putem injekcija. Sa veterinarom se treba dogovoriti oko programa zdrvstvene zaštite prasadi, kako u prasilištu, tako i u odgoju (vakcinacija protiv mikoplazme, cirko-virusnih infekcija…). Najbolje higijenske uslove u prasilištu možemo dobiti tako što radimo po sistemu držanja “SVE UNUTRA-SVE NAPOLJE”. Na taj način možemo
uraditi temeljno čišćenje objekta i opreme (mehanički, sa toplom i hladnom vodom), dezinfekciju i da objekat stoji prazan nekoliko dana
da se osuši i da ispare ova dezinfekciona sredstva. Nakon urađenih navedenih postupaka, krmače ulaze u čist i dezinfekovan objekat!

Prasad u odgoju: Zalučenje sprovesti pažljivo i voditi računa o dnevnoj konzumaciji hrane kod prasadi na dan zalučenja! Od početka nuditi hranu po volji (ad libidum) – potpuna smeša ENERGOPIGZAL ili smeša proizvedena na gazdinstvu sa GEBI SUPEROM ili SAPLEMENTOM-om za prasad uz dodatno umešavanje GEBICID-a i DIGESTOPLUS-a, kao dodatne preventive od digestivnih poremećaja i proliva. Prilikom uvođenja u ishranu smeše napravljene sa GEBI SUPEROM ili SAPLEMENTOM-om treba ga davati umešano sa EnergoPIG-om još 3-4 dana u odnosu u 50:50. Ukoliko prasad nisu konzumirala čvrstu hranu u momentu zalučenja,
preporučuje se obročno hranjenje prasadi posle zalučenja, u trajanju 7-10 dana.

Voda: Obezbediti dovoljnu količinu sveže i čiste vode za piće.

Smeštaj: Prasad bolje jedu hranu ukoliko je navlažena. Obezbediti dovoljno mesta za hranjenje prasadima, tako da bi na 4 praseta trebalo najmanje 1 mesto za hranjenje. Obezbediti laku dostupnost hrane tokom 24 sata, tako da se preporučuje da noću radi osvetljenje kako bi prasad lakše pronašla hranu. Temperatura u početku odgoja treba da je oko 300C, a kasnije se postepeno snižava do 220C, na kraju odgoja. Obezbediti dovoljne količine svežeg vazduha, a da se izbegne preveliko strujanje vazduha (promaja), temperaturne oscilacije i prašina u vazduha. Izbegavati prenaseljenost u štali, jer se tako narušava zdravstveno stanje i proizvodni rezultati. Treba obezbediti 0.2-0.3 m2 po prasetu. Najbolje higijenske uslove u odgajivalištu možemo dobiti tako što radimo po sistemu držanja “SVE UNUTRA-SVE NAPOLJE”. Na taj način možemo uraditi temeljno čišćenje objekta i opreme (mehanički, sa toplom i hladnom vodom), dezinfekciju i da objekat stoji prazan nekoliko dana da se osuši i da ispare ova dezinfekciona sredstva. Nakon urađenih navedenih postupaka, prasad ulaze u čist i dezinfekovan objekat! Sa veterinarom se treba dogovoriti oko programa zdravstvene zaštite prasadi, kako u prasilištu, tako i u odgoju (vakcinacija protiv mikoplazme, cirko-virusnih infekcija…) Poželjno je da postoji malo odeljenje gde se mogu izolovati bolesne životinje, tako da budu odvojene od zdravih.

SAVETI I PREPORUKE ZA USPEŠAN I PROFITABILAN TOV SVINJA

• Obezbediti laku dostupnost hrane tokom 24 sata, tako da se prepopručuje da noću radi osvetljenje kako bi tovljenici lakše pronašli  hranu.
• Preporučuje se korišćenje ovlažavanje hrane prilikom konzumacije (upotreba nipl-pojilica u hranilicama za suvo hranjenje) 2
• Ukoliko se koristi oprema za tečnu ishranu,redovno je čistiti
• Obezbediti dovoljno pojilica za tovljenike, najmanje da ima 1 pojilica na 12 tovljenika, koju bi trebalo postaviti na visinu od 40-60 cm
• Obezbediti dovoljne količine svežeg vazduha, a da se izbegne preveliko strujanje vazduha (promaja), temperaturne oscilacije i prašina u vazduha.
• Temperatura u početku tova treba da je oko 22 C a kasnije se postepeno snižava do 18 C, na kraju tova.
• Izbegavati prenaseljenost u štali, jer se tako narušava zdravstveno stanje i proizvodni  rezultati. Treba obezbediti 0.40 m2 po tovljeniku
uzrasta 30-50 kg; 0.55 m2 po tovljeniku uzrasta 50-85 kg; 0.70 m2 po tovljeniku uzrasta 85-110 kg; 1.00 m2 po tovljeniku uzrasta preko 110 kg
• Sa veterinarom se treba dogovoriti oko programa zdravstvene zaštite tovljenika, (vakcinacija, preventivne mere…)
• Najbolje higijenske uslove u tovilištu možemo tako što radimo po sistemu držanja “SVE UNUTRA-SVE NAPOLJE”. Na taj način možemo uraditi temeljno čišćenje objekta i opreme (mehanički, sa toplom i hladnom vodom), dezinfekciju i da objekat stoji prazan nekoliko dana da se osuši i da ispare ova dezinfekciona sredstva. Nakon urađenih navedenih postupaka, prasad ulaze u čist i  dezinfekovan objekat-tovilište!
• Poželjno je da postoji malo odeljenje gde se mogu izolovati bolesne životinje, tako da budu odvojene od zdravih.
• Prilikom isporuke na klanje voditi računa o tretiranim svinjama koja se moraju još zadržati u slučaju da su ranije tretirane lekovima.
• Poželjna je povratna informacija od klanice 0 % mesnatosti isporučenih svinja.

SAVETI I PREPORUKE ZA DRŽANJE SUPRASNE KRMAČE

• Obezbediti sredinu sa temperaturom 18-20 C, kako bi se životinje osećale komforno
• Sprečiti pojavu naglih temperaturnih razlika, velika strujanja vazduha (promaju) i prašinu
• Obezbediti dovoljne količine vode. Ako se krmače drže u grupi, treba obezbediti bar 1 pojilicu na 4 krmače
• Kontrolisati telesnu kondiciju krmača
• Redovno kontrolisati konzumaciju – da li krmače sve pojedu iz hranilica. Ukoliko ne pojedu uobičajenu i predviđenu količinu hrane – treba prekontrolisati zdravstveno stanje i konsultovati se sa Vašim veterinarom
• Sa veterinarom se treba dogovoriti oko programa zdrvstvene zaštite krmača, kako bi i u prasilištu,a tako i u odgoju bilo što manje problema sa prasadima (vakcinacija protiv parvovirusnih infekcija, E. Colli, klostridija…)
• Najbolje higijenske uslove u objektu za suprasne krmače možemo dobiti tako što radimo po sistemu držanja “SVE UNUTRA-SVE NAPOLJE”. Na taj način možemo uraditi temeljno čišćenje objekta i opreme (mehanički, sa toplom i hladnom vodom), dezinfekciju i da objekat stoji prazan nekoliko dana da se osuši i da ispare ova dezinfekciona sredstva. Nakon urađenih navedenih postupaka, krmače
ulaze u čist i dezinfekovan objekat!

SAVETI I PREPORUKE ZA DRŽANJE KRMAČE U PRASILIŠTU

• Pre uvođenja kramača u prasilište poželjno je da budu čiste, što se može postići pranjem ili tuširanjem
• Pre uvođenja krmača u objekat, potrebno je izvršiti temeljno čšćenje, pranje i dezinfekciju objekta
• Obezbediti dovoljnu količinu sveže i čiste vode za piće. Poželjno je krmači dati dodatnu količinu vode i u korito (i pored postojeće pojilice), kako bi što više popila vode i nadoknadila izgubljenu tečnost od proteklog prašenja
• Obezbediti sredinu sa temperaturom 18-20 C, kako bi se životinje osećale komforno
• Obezbediti dovoljne količine svežeg vazduha, a da se izbegne preveliko strujanje vazduha (promaja), temperaturne oscilacije i prašina u vazduha.
• Treba nadzirati prašenje, prasad odma postaviti na sisu kako bi što ranije posisala kolostrum
• Kontrolisati porođajnu težinu prasadi (trebalo bi da je masa prasadi iznad 1.2kg, a poželjno je da bude iznad 1.5kg)
• Prasadima obezbediti dodatnu grejalicu (grejnu ploču ili grejnu sijalicu), kako se ne bi prehladila prasad posle prašenja i da ne bi gubila energiju na zagrevanje
• Poželjno je ujednačiti legla, tako što se prasad od krmača sa većim leglom prebace kod krmača sa manjim leglima jer se na taj način postiže ravnomerniji rast prasadi i najbolja iskorišćenost proizvedenog mleka krmače
• Najbolje higijenske uslove u odgajivalištu možemo dobiti tako što radimo po sistemu držanja “SVE UNUTRA-SVE NAPOLJE”. Na taj način možemo uraditi temeljno čišćenje objekta i opreme (mehanički, sa toplom i hladnom vodom), dezinfekciju i da objekat stoji prazan nekoliko dana da se osuši i da ispare ova dezinfekciona sredstva. Nakon urađenih navedenih postupaka, krmače ulaze u čist i dezinfekovan objekat!
• Sa veterinarom se treba dogovoriti oko programa zdrvstvene zaštite krmača, kako u čekalištu, tako i u prasilištu (sprečavanje upale vimena i materice…)

GEBI PREPORUKE ZA ISHRANU SUPRASNIH KRMAČA

• Suprasnim krmačama davati 2-2.5 kg hrane dnevno. Nakon osemenjavanja treba da ostanu 3 dana u istom objektu
• Ukoliko krmače završe fazu dojenja u lošijoj kondiciji, količinu hrane im povećati od 2.7 kg pa čak do preko 3kg na dana
• Kao preventivu od negativnog dejstva mikotoksina iz žitarica koristiti dodatno MIKOSTOP PLUS 5 kg/t, ili MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t tokom celog perioda suprasnosti
• 2-7 dana pred prašenje krmačama davati oko 3.5 kg hrane, kako bi se lakše privikle na veću količinu hrane nakon prašenja
• 2 dana pred prašenje količinu hrane smanjiti na 2 kg
• Na sam dan prašenja je poželjno da krmača jede što manje hrane sa dodatkom pšeničnog stočnog brašna, kako bi se što lakše oprasila i kako bi se izbegli problemi sa zatvorom nakon prašenja koji prouzrokuje veće probeleme, kao što su upala materice, vimena i smanjena ili čak prekinuta proizvodnja mleka

GEBI PREPORUKE ZA ISHRANU SUPRASNIH KRMAČA DOJARA

• Nakon prašenja krmačama davati svaki dan po 0.5 – 1 kg više hrane, kako bi se što pre dostigla maksimalna konzumacija hrane
• Hrana za krmače dojare mora biti najboljeg kvaliteta
• Mlađe krmače treba da pojedu najmanje 5 kg hrane na dan a starije krmače da pojedu najmanje 6 kg hrane na dan
• Kako bi se obezbedio dovoljan unos hrane krmačama treba nuditi hranu 3-4 puta na dan i voditi računa da se hrana ne zadržava dugo u hranilicama, naročito u toplijem delu godine
• Kao preventivu od negativnog dejstva mikotoksina iz žitarica koristiti dodatno MIKOSTOP PLUS 5 kg/t, ili MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t tokom celog perioda dojenja
• GEBICID (4-6 kg/t) koristiti u hrani za krmače prvih 7 dana nakon prašenja, kako bi se izbegli poremećaji u varenju
• Energomix VITAMIN C je preporučljivo da se koristi u hrani ili vodi, u trajanju 3-5 dana nakon odbijanja prasadi zbog pregrupisavanja krmača i što bržeg uspešnog osemenjavanja

GEBI SAVETI I PREPORUKE ZA TOV BROJLERA

Ishrana:
– Ishrana pilića kvalitetnim smešama, obezbeđenje što više hranidbenog prostora i optimalan broj pilića po jednoj hranilici su ključ postizanja odgovarajućih težina od samog starta i smanjenja raslojenosti jata. Korekcijom visine hranilica i pojilica u zavisnosti od starosti pilića izbećiće se neželjen rastur hrane i prosipanje vode.Obezbediti laku dostupnost hrane i vode tokom 24 sata, tako da se prepopručuje da noću radi osvetljenje kako bi pilići lakše pronašli hranu.
Voda:
– Pojlice treba napuniti sa vodom par dana pre useljavanja pilića kako bi se izjednačila sa temperaturom objekta, početna temperatura vode treba da bude 25 stepeni. Posle 7 dana treba postepeno i smanjivati temperature vode. Za bolje rezultate preporučujemo da se u vodu stavi Ž-vitamix- ili Energomix Vitamin C.
Naseljenost:
– Gustina naseljenosti se krece 15 – 17 pilića/m2
Temperatura:
– Jednodnevnim pilićima treba obezbediti toplu sredinu. Prilikom useljenja bi temperatura trebala da je 32-33 C, zavisno od vlage. Najbolje je da im se obezbediti sijalica koja će da ih greje.
Vlažnost vazduha:
– Obezbediti dovoljne količine svežeg vazduha, a da se izbegne preveliko strujanje vazduha (promaja), temperaturne oscilacije i prašina u vazduhu.
– Živina je izuzetno osetljiva na vlažnost vazduha, ukoliko je vazduh suv, sluzokoža im postaje suva i živina lakše oboljeva od raznih bolesti. U koliko je vlaga prevelika, stvaraju se idealni uslovi za razvoj plesni i kokcidija u objektu. Optimalna vlažnost vazduha od 1 – 10 dana je 70 – 75 %, a za piliće starosti 10 – 42 dana je 50 – 60 %.
Svetlost:
– Prvog dana pilićima treba obezbediti svetlost tokom 24h, a nakon tog perioda preći na adekvatan svetlosni režim, 24 sata ili prema predloženom svetlosnom režimu. Primer svetlosnog režima prikazan je u tabeli:
Menadžment:
-Kontrolisati telesnu masu pilića svakih 7 – 10 dana.
Prostirka:
– Kao prostirka se može koristiti oblovina ili piljevina od drveta, slama, pesak. Debljina prostirke treba da bude 5 – 15 cm zavisi od vrste prostirke.
Zdravstvena zaštita:
-Sa veterinarom se treba dogovoriti oko programa zdrvstvene zaštite pilića, po pristizanju ili u toku tova ako se jave zdravstveni problemi (vakcinacija, dodavanje vitamina u vodu…) Poželjno je da postoji malo odeljenje gde se mogu izolovati bolesne životinje, tako da budu odvojene od zdravih
Dezinfekcija:
-Pre useljavanje pilića treba izvršiti grubo pranje objekta. Nakon toga se zidovi (do 1 m visine), podovi i krov operu dezinfekcionim sretstvom za tu namenu. Za pranje opreme se koriste posebna dezinfekciona sretstva. Posle je sve neophodno isprati čistom vodom i ostaviti da se osuši. Najbolje higijenske uslove u tovilištu možemo dobiti tako što radimo po sistemu držanja “SVE UNUTRA-SVE NAPOLJE”. Na taj način možemo uraditi temeljno čišćenje objekta i opreme (mehanički, sa toplom i hladnom vodom), dezinfekciju i da objekat stoji prazan nekoliko dana da se osuši i da ispare ova dezinfekciona sredstva. Nakon urađenih navedenih postupaka, jednodnevni pilići ulaze u čist i dezinfekovan objekat!

GEBI SAVETI I PREPORUKE ZA DRŽANJE KOKA NOSILJA

Dezinfekcija:
Pre useljavanje koka treba izvršiti grubo pranje objekta. Nakon toga se zidovi, podovi, krov i oprema se operu dezinfekcionim
sretstvom za tu namenu. Za pranje opreme se koriste posebna dezinfekciona sretstva. Posle je sve neophodno isprati čistom
vodom i ostaviti da se osuši.

Dnevna kontrola u objektu:
Najmanje jednom dnevno prekontrolisati:
• Zdravstveni status koka
• Temperaturu objekta
• Ventilaciju
• Konzumaciju hrane i vode
• Osvetljenje
• Uginuće
• Ukupan broj snešenih jaja
• Broj jaja sa oštećenom ljuskom

Naseljenost:
Gustina naseljenosti se jako može da varira u objektu u zavisnosti od opreme, uslova ventilacija i klimatizacije, kao i od menadžmenta.

Telesna masa koka u toku odgoja i eksploatacije:
Težina koka u periodu odgoja i periodu eksploatacije je vrlo bitna, kako bi se kontrolisao razvoj pilića i snabdevenost koka nosilja hranljivim materijama u periodu eksploatacije. U periodu odgoja je potrebno minimum 2x mesećno meriti telesnu masu koka. U
periodu eksploatacije je potrebno povremeno proveriti telesnu masu koka nosilja, u zavisnosti od tehnologije i mogućnosti farme.

Vlažnost vazduha:
Živina je izuzetno osetljiva na vlažnost vazduha, ukoliko je vazduh suv, sluzokoža im postaje suva i živina lakše oboljeva od razni bolesti. U koliko je vlaga prevelika, stvaraju se idealni uslovi za plesni u objektu. Optimalna vlažnost vazduha 60 – 70 %.

Ishrana:
Ishrana koka kvalitetnim smešama, obezbeđenje što više hranidbenog prostora i ravnomerna distribucija hrane u hranilice su ključ postizanja visokih proizvodnih rezultata. Bitno je da se kontroliše dnevna konzumacija hrane.

Voda:
Mora biti stalno dostupna voda dobrog kvaliteta. Povremeno je poželjno kontrolisati kvalitet vode na farmi. Prevelika količina soli u vodi može prouzrokovati trajno oštećenje ljuske jaja. Za bolje rezultate preporučujemo da u vodu se stavi povremeno, a naročito nakon stresnih situacija, pre i osle vakcinacije ili tokom letnjeg perioda Ž-vitamix ili Energomix Vitamin C.

Osvetljenje:
Program osvetljenja mora biti dobro prilagođen potrebama hibrida koka nosilja i mogućnostima farme. Informacije o tačnom programu osvetljenja tražiti od dobavljača koka.

Vakcinacija:
je jako važna mera u prevenciji bolesti i pripremi koka za eksploataciju. Za program vakcinacije se posavetujte sa Vašim veterinarom.

SAVETI I PREPORUKE ZA DRŽANJE JUNADI

• Sprečiti pojavu naglih temperaturnih razlika, velika strujanja vazduha (promaju) i prašinu u vazduhu
• Obezbediti junadima da uvek imaju dovoljne količine vode na raspolaganju.
• Junad držati grupno, u slobodnom tovu, u grupama od najviše 15-20 komada
• Obezbediti junadima prostor na jaslama od 60-75 cm po grlu
• Za što bolji i kraći tov obezbediti junadima hranu da imaju stalno pred njima
• Hranu treba davati junadima bolje 2-3 puta na dan nego jednom, jer tako može dugo da stoji
• Obezbediti dovoljno vazduha! Zbog toga je važno da štale za grupno držanje junadi budu na odgovarajući način provetrene i sagrađene sa adekvatnom visinom
• Najbolje higijenske uslove u tovilištu junadi možemo dobiti tako što radimo po sistemu držanja “SVE UNUTRA-SVE NAPOLJE”. Na taj način možemo uraditi temeljno čišćenje objekta i opreme (mehanički, sa toplom i hladnom vodom), dezinfekciju i da objekat stoji prazan nekoliko dana da se osuši i da ispare ova dezinfekciona sredstva. Nakon urađenih navedenih postupaka, junad ulaze u čist i dezinfekovan objekat!
• Pod treba uvek da bude suv, da junad ne upadaju duboko u stajnjak pri kretanju
• Obezbediti dovoljno površine za ležanje junadi. Zavisno od kategorije junadi, treba im obezbediti prostora za ležanje 1.5 m2 za junad do 250 kg; 2.2 m2 za junad do 500 kg; 2.8 m2 za junad preko 500 kg telesne mase
• Sa veterinarom se treba dogovoriti oko programa zdarvstvene zaštite junadi, kako bi postigli što bolje rezultate u tovu junadi, sa što manje gubitaka i izbegli pojave zdravstenih problema kod junadi u tovu (dehelmintizacija, dodavanje vitamina, vakcinacije protiv respiratornih bolesti-virusne i bakterijske prirode…)

SAVETI I PREPORUKE ZA DRŽANJE TELADI

Telad koja sisaju:

• Sprečiti pojavu naglih temperaturnih razlika, velika strujanja vazduha (promaju) i prašinu u vazduhu
• Obezbediti teladima da uvek imaju dovoljne količine vode na raspolaganju.
• Telad nakon rođenja skloniti od krave, najbolje u pojedinačni boks, van štale gde se nalaze krave, gde je otvoren prostor (pojedinačne
kućice za telad). Ovi boksovi treba da su prethodno očišćeni i dezinfikovani
• Nakon 2 nedelja pojedinačnog držanja telad se mogu držati i grupno, ali u posebnom objektu, odvojeno od krava
• Obezbediti dovoljno vazduha! Zbog toga je važno da štale za grupno držanje teladi budu na odgovarajući način provetrene i sagrađene sa adekvatnom visinom
• Za napajanje teladi koristit GEBI ENERGOLAK, zamenu za mleko, tako što se uvek pravi svež rastvor dodavanjem 140 g ENERGOLAK-a na 1 litru vode (125 g zamene za mleko u 0.875 litara vode)
• Temperatura napravljene zamene za mleko treba da je 37-400 C
• Zamena za mleko najbolje da se daje teladima sa kantom koja ima cuclu i da tele sisa
• Kvalitetno livadsko seno davati teladima od 1. dana
• Starter za telad (ENERGOKALF I ili II, starter izmešan sa KALF SUPER PREMIUM-om ili sa SAPLEMENT KALF-om) davati teladima od 7. dana u malim količinama, uvek svež. Ukoliko nisu pojeli koncentrat od prethodnog dana, zameniti ga svežim!
• Najbolje higijenske uslove u odgajivalištu možemo dobiti tako što radimo po sistemu držanja “SVE UNUTRA-SVE NAPOLJE”. Na taj način možemo uraditi temeljno čišćenje objekta i opreme (mehanički, sa toplom i hladnom vodom), dezinfekciju i da objekat stoji prazan nekoliko dana da se osuši i da ispare ova dezinfekciona sredstva. Nakon urađenih navedenih postupaka, telad ulaze u čist i dezinfekovan objekat!
• Obezbediti lak pristup hrani i vodi u svako doba
• Sa veterinarom se treba dogovoriti oko programa zdravstvene zaštite teladi, kako bi postigli što bolje rezultate u odgoju teladi, sa što manje gubitaka i izbegli pojave zdravstenih problema, kako kod teladi, tako i kod junadi u tovu
• Zalučenje teladi sprovesti najbolje kad konzumacija koncentrovane hrane bude više od 1.5kg dnevno

SAVETI I PREPORUKE ZA DRŽANJE KRAVA MUZARA

Zasušene krave:

• Obezbediti sredinu sa temperaturom do najviše 20 C, kako bi se životinje osećale komforno. Leti, u uslovima visokih temperatura, truditi se da temperature održavati na što nižem nivou, uz pomoć odgovarajuće ventilacije i vlaženja vazduha
• Sprečiti pojavu naglih temperaturnih razlika, velika strujanja vazduha (promaju) i prašinu
• Obezbediti dovoljne količine vode. Pri smanjenom unosu vode, biće i smanjen unos hrane a samim tim i proizvodnja mleka. Zimi je bitno da voda nije zamrznuta, jer se na taj način unosi nedovoljna količina vode a može da poremeti i rad mikroflore buraga
• Obezbedite kravama dovoljno prirodnog svetla, a ukoliko to nije moguće, treba im obezbediti i veštačko osvetljenje
• Obezbediti dovoljno vazduha! Zbog toga je važno da štale budu na odgovarajući način provetrene i sagrađene sa adekvatnom visinom
• Obezbediti kravama prostor da mogu dovoljno da šetaju, jer je ovo jako važno za lakše teljenje, zdravlje nogu i papaka, bolju plodnost i jasnije izraženim znakovima estrusa
• Kontrolisati telesnu kondiciju krava. Kod zasušenih krava ne bi trebalo popravljati kondiciju ukoliko je slabija od željene. Željena kondicija se uvek postiže u laktaciji!
• Redovno kontrolisati konzumaciju hrane. Ukoliko ne pojedu uobičajenu i predviđenu količinu hrane – treba prekontrolisati zdravstveno stanje i konsultovati se sa Vašim veterinarom. Često krave posle teljenja ne pojedu potrebnu količinu hrane što može prouzrokovati metaboličke poremećaje (ketoza, acidoza, hipokalcemija, masna jetra…)
• Krave sa visokom proizvodnjom mleka bi trebale stalno da imaju pred sobom dostupnu hranu
• Preporučuje se hranjenje krava TMR obrokom, tako što se u miks prikolici izmešaju sva hraniva (silaža, seno, senaža, koncentrovana hraniva, melasa…), jer se na taj način smanjuje mogućnost odabira pojedinih komponenti obroka, manje su opasnosti od acidoze buraga, a povećava se proizvodnja mleka
• Obezbediti silažu tokom cele godine
• Izbegavati nagle promene u sastavu obroka. Ako se prave promene u obroku treba da period prelaska sa jednog na drugi obrok traje 10-15 dana
• Obezbediti udobna ležišta za krave, kako bi što veći broj krava ležao, jer na taj način krave proizvode mleko!
• Obezbediti lak pristup hrani i vodi u svako doba
• Sa veterinarom se treba dogovoriti oko programa zdravstvene zaštite krava, kako bi postigli što višu proizvodnju mleka i izbegli pojave zdravstenih problema, kako kod krava, tako i kod teladi nakon teljenja
• Reprodukciju stručno voditi
• Korekciju papaka obezbediti od strane stručnog lica, 1-2 puta godišnje
• Pre muže oprati vime, izmuziti prva 3-4 mlaza mleka ručno i tek nakon toga staviti aparat za mužu. Preporučljivo je da se prvi mlazevi propušte preko gaze kako bi se uočila eventualna pojava grudvica ili promena izgleda konzistencije mleka, što bi moglo da ukaže na pojavu mastitisa
• Sprovoditi ručno izmuzanje iz svake sise na kraju muže i dezinfekciju svake sise, sa odgovara-
jućim sredstvom

Gebi Doo

24220 Čantavir
Maršala Tita 46

Tel: +381 (0)24/782-525

Fax: +381 (0)24/782-526
E-mail: office@gebi.rs

Facebook